9p

NIS2: rohamosan közeleg a határidő, kerülje el a bírságot!
Mit jelent a gyakorlatban a NIS2 a vállalkozások számára?
Hogyan válasszunk szolgáltatót a megfelelőség biztosításához?
Milyen eszközökkel lehet erősíteni a védelmet és mit kell tenni, ha támadás ért minket?

NIS2 újratöltve - IT-biztonság a gyakorlatban

2024. június 18.

Részletek és jelentkezés itt!

A Budapest Borfesztivál 2023 kérdőív nyereményjáték szabályzata.

1. Szervezés és lebonyolítás

A Budapest Borfesztivál 2022 kérdőív nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Privátbankár.hu Kft. (1011 Budapest, Jégverem utca 6.) – továbbiakban Szervező - , a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Szervező honlapján, a következő linken: https://mfor.hu/cikkek/kozerdeku/budapest-borfesztival-2023--nyeremenyjatek-szabalyzat.html

2. Részvételi szabályzat

2.1 A nyereményjátékban azok a 18 év felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék során megadják valódi e-mail címüket, rendelkeznek regisztrációval a Privátbankár.hu bármely hírlevelére illetve minden tekintetben elfogadják a játékszabályzat rendelkezéseit.

2.2 Szervező kizárja a nyereményjátékból azt a játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a játékszabályzatban leírt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

2.3 Szervező kizárja felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

2.4 Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

2.5 A nyertesek kötelesek együttműködni Szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.

2.6 A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható. A nyeremény a Privátbankár.hu Kft. jóvoltából kerül sorsolásra, így az ezekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterheket a Privátbankár.hu Kft. viseli.

2.7 A Regisztráló (nyereményjátékban résztvevő) a regisztráció során megadott adatainak megadásával egyúttal hozzájárul az adatainak harmadik fél részére történő átadásához.

3. A nyereményjáték ideje:

A nyereményjáték 2023. augusztus 18. 9 órától 2023. augusztus 31. 23:45 óráig tart.

4. A nyereményjáték menete

A kampány során a játékosoknak az mfor.hu honlapon megjelenő kérdőív kérdéseire kell választ adni, valamint regisztrálni a kérdőív végén. Azon regisztráló játékosok között kerülnek kisorsolásra a nyeremények, akik ugyanezen e-mailcíme a sorsolás időpontjában az mfor.hu hírlevelének feliratkozói listáján is szerepel.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása

10x2 db:

7190 forint értékű belépő a 32. Budapest Borfesztiválra

A sorsolás időpontja:

2023. szeptember 1. 10:00

A sorsolást a Privátbankár.hu Kft. bonyolítja le a fenti időpontban. Szervező a nyertest az eredményhirdetések és a sorsolás időpontjától számított 1 napon belül a játékba való regisztráció során megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesíti nyereményükről. Az értesítőre a nyertesnek 3 naptári napon belül kell e-mailben válaszolnia, ellenkező esetben a nyeremény automatikusan a Szervező tulajdonában marad. A nyeremények igénybevételéről az értesítő e-mailben tájékoztatja Szervező a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkezésével.

6. Adatkezelés

6.1. Az adatkezelő a nyereményjáték szervezője, a Privátbankár.hu Kft.

A Privátbankár.hu Kft. Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://privatbankar.hu/privatbankar/adatvedelmi-nyilatkozat.html

6.2. A kezelt adatok köre

A nyereményjátékban részt vevők neve és e-mail címe. A nyereményjátékban történő részvétel (regisztráció) kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje és azokat harmadik félnek átadhatja.

6.3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertesek személyének nyilvánosságra hozása, valamint a nyereményjáték pénzügyi elszámolása. Az adatok átadásra kerülhetnek harmadik fél számára is, aki jogosult ajánlataival e-mailben megkeresni a játékosokat.

6.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és adattovábbítás jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez és továbbításhoz a játékon való részvétellel. A nyereményjáték felületén az érintett – a szöveg előtt külön jelölőnégyzetben megjelölve - hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, és azok átadásához harmadik fél számára, amellyel egyben elismeri azt, hogy a nyereményjátékra és az adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot megismerte.

6.5. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott adataikat a hozzájárulás megadása esetén legfeljebb a szolgáltatás nyújtásának ideje alatt és a szolgáltatás megszűnését követő 5 évig őrizzük. A résztvevők adatai csupán addig kezelhetőek az adatkezelő részéről, amíg a résztvevő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor. A nyertes adatainak megőrzése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-a alapján az adó megállapításakor esedékes naptári év utolsó napjától számított 5 év elteltig tart.

6.6. Az adatkezelés jogosultsági köre

Az adatok kezelésére a szervező munkatársai jogosultak.

6.7. Az érintettek jogai

6.7.1. Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.). Mindezek alapján érintett az a tizennyolc éven felüli természetes személy, aki részt vesz a nyereményjátékban.

6.7.2. Az érintett kérelmezheti a Szervezőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

6.7.3. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, továbbításáról, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén: Privátbankár.hu Kft. 1011 Budapest, Hunyadi János utca 23/b. E-mail: [email protected].

6.7.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a szervező megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6.7.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.) meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

6.7.6. A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért Szervező, mint adatkezelő felel.

7. Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére (adatfeldolgozásra) jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatfeldolgozó") a következő: - Privátbankár.hu Kft. 1011 Budapest, Jégverem utca 6.

8. Adattovábbítás

8.1. Az adatkezelő a nyertes nevét továbbítja akként, hogy Privátbankár.hu honlapján (www.privatbankar.hu) vagy Facebook oldalán (https://www.facebook.com/privatbankar.hu?fref=ts) megjelenteti. Szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból harmadik fél részére átadhatja.

8.2. A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a családi nevét és utónevét nyilvánosságra hozza az mfor.hu honlapon (www.privatbankar.hu) vagy Facebook oldalán (https://www.facebook.com/MenedzsmentForum?fref=ts).

8.3. A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

9. Adatbiztonság

9.1. Az adatkezelési műveletek tervezése és végrehajtása során biztosítja az érintettek magánszférájának a védelmét.

9.2. A magas biztonságú adattárolást, hogy az adatokról napi szintű mentés készül külön tárhelyre.

9.3. Az adatbiztonság követelményét biztosítja jogosultsági szintekhez kötött hozzáférés.

10. Záró rendelkezések

10.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a www.privatbankar.hu honlapján.

10.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

10.3. Az érintettek jogaikat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: [email protected], tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá.

Privátbankár.hu Kft.

2023. augusztus 18.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!