2019. június 13. 19:58
mfor.hu

Mint ismertté vált a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítója számos változtatást tartalmaz. A Semjén Zsolt által jegyzett javaslat megszüntetné a magántanulói jogviszonyt, helyette bevezetné az egyéni munkarendet. Ezen túl is számos szigorítást tartalmaz a tervezet, amelyeket most ismertetünk. 

Az alapvető változtatások számos területet érintenek, és az indoklás szerint az apróbbnak nevezett módosítások "célja a gyermekek, tanulók előmenetelének támogatása, valamint az, hogy nagyobb anyagi megbecsülést kapjanak az iskolaigazgatók, és ezáltal az intézményvezetői pálya vonzóbbá váljon a fiatalok, valamint a pedagógusok számára".

Ehhez képest kiderült, hogy az iskolaigazgatók nagyobb megbecsülése azt is jelenti, hogy elveszik a különböző szervezetek (az érintett tanári közösségek, diákok, szülők, nemzetiségi önkormányzatok) véleményezési jogát az iskolaigazgatók kinevezésénél, az állam így gyakorlatilag teljesen zárttá, és egyszemélyivé teszi az óvoda- és iskolaigazgatói kinevezéseket - írja az Index, amely észrevette ezt a módosítóban.

A jelenlegi törvény tételesen, hosszan felsorolja, hogy a fenntartónak az egyes döntéseknél kiknek az álláspontját kell kikérnie, írja a lap. Most ebben van egy olyan pont, hogy az igazgató megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntés vagy vélemény kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, a szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat véleményét. Speciális esetek is vannak: a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat, szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét kérik ki.

Ezt a paragrafust teljesen kiveszi a módosítás a törvényből.

De nem csak az iskolaigazgatók kinevezése kerül ki egy szélesebb társadalmi kontroll alól, más, egyáltalán nem apró változások is vannak a tervezetben. Mint az Index rámutat, több olyan botrány is volt az elmúlt években, hogy két jelölt közül nem az kapta az állást, aki az iskolai közösség szerint rátermettebb volt. Ilyenkor a tiltakozók kezében erős lobbikártya tudott lenni, hogy az ellenjelöltet mindenki szakmailag megfelelőbbnek tartotta, sokszor sikerrel is jártak végül.

Magántanuló helyett egyéni munkarend - mi is lesz ez?

Így például a magántanulói jogviszony megszüntetése, és a helyére lépő egyéni munkarend kérvényezése sem az egyszerűsödés felé mutat. A tanulói munkacsoportokban tanuló diákok is magántanulónak minősülnek pillanatnyilag - kérdés, hogy az ilyen csoportokat hogyan érinti majd a módosítás.

A módosító szerint az engedély akkor adható meg, ha ezt a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös. 

A magántanulókat (illetve a törvény hatályba lépése után: az egyéni munkarendben tanulókat) nyilvántartó szerv is változik. Annak érdekében, hogy minden gyermek és minden tanköteles tanuló időben megkapja a számára szükséges fejlesztést, nevelést-oktatást, változik az érintettek nyilvántartását ellátó állami szerv. Az egységes, országos hatáskörű szervre telepített nyilvántartási feladatokkal átláthatóvá, egyben kezelhetővé válik a gyermekek, tanulók intézményes nevelésben-oktatásban való részvétele. A nyilvántartást vezető szerv minden egyes esetben megteszi a szükséges lépéseket, kezdeményezve a megfelelő eljárást azon gyermekek, tanulók érdekében, akik óvodai, iskolai elhelyezése nem valósul meg - szól a törvény.

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be – tanévenként egy alkalommal – kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Törvényben meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.

A törvénymódosítás érdekessége, hogy a felmentést engedélyező szervet majd rendeletben fogja meghatározni a kormány, tehát egyelőre nem tudni, mely intézmény lesz az, amelyhez a kérvényeket be kell nyújtani, és amelynek elég széleskörű jogosítványa lesz.

Az eljárás során a felmentést engedélyező szerv megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyámot. Az eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Ráadásul, ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg a vizsgán vagy kétszer nem teljesíti a vizsgakövetelményeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.
 A közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg. A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek

A most magántanulóként nyilvántartott gyerekek státuszát a felülvizsgálatot engedélyező szerv egy éven belül felülvizsgálja. 

A tervezet indoklása szerint az egyéni munkarend új szabályaival való összhangot teremti meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényekben

A külföldön tanulók esetében elegendő lesz az év végi osztályozó vizsga is, ennyi engedményt ad a módosító, mint írják, az intézményektől, fenntartóktól, illetve szülőktől érkezett jelzések alapján.

A kötelező osztályzatokról

Nagy vihart kavarhat a kötelező osztályzatok ismételt bevezetése is. Erről a módosító nem túl sokat mond: a szülő, a tanuló számára egyértelmű visszajelzést az elért teljesítményről az osztályzatok, érdemjegyek teremtik meg - ahogy ez már a tegnapi közleményben is szerepelt.

Ezen kívül szerepel még, hogy az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri, de kiemelik, hogy a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor az osztályzat nem lehet fegyelmezési eszköz.

Arra vonatkozóan indoklást nem találni a tervezetben, hogy miért is teszik ismét kötelezővé az osztályzatokat. (Erre vonatkozó kérdésünket feltettük az EMMI-nek.)

Kötelező óvoda

Erről a módosító így rendelkezik: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ezt is a későbbi rendeletben kijelölt felmentést engedélyező szerv fogja eldönteni, hogy ki kap felmentést.

Hitelre van szükséged?

Találd meg a legideálisabb kölcsönt az Mfor és a Bank360 közös kalkulátoraival! Ha kevesebb mint 5 millió forintra van szükséged, tucatnyi kedvező kamatozású személyi kölcsönt hasonlíthatsz össze a Személyi Kölcsön Kalkulátorral. Ha lecserélnéd a régit, vagy megtaláltad álmaid járgányát, egy olcsó autóhitellel akár már néhány napon belül a volán mögé ülhetsz az Autóhitel Kalkulátor segítségével. Nagyobb terveid vannak és több pénz kell? A lakásvásárlásra fordítható hitelek között hatalmasak az eltérések, ilyenkor érdemes csak igazán összehasonlítani az ajánlatokat! 

A Bank360 és az Mfor összegyűjtötte, hogy melyek február legkedvezőbb hitelei:

Ha jól jönne 1,5 millió forint, a Raiffeisen Bankot érdemes most felkeresni, mivel a személyi kölcsön 30 379 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. 3 millió forintra lenne szükséged autóvásárláshoz? A CIB Banknál már 60 654 forintos havi törlesztéssel igényelheted jövedelemérkeztetéssel. Az Erste Banknál igényelhető lakáshitellel pedig 10 millió forintot vehetsz fel 20 éves futamidőre havi 54 712 forintos törlesztőrészlettel.

Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.