9p

Ma ünnepeljük az 1848-as szabadságharc évfordulóját, és a kisiskolások is tudják, hogy kinyomtatták a 12 pontot, amely a "Mit kiván a magyar nemzet." címet viselte. A 9. pont így szólt: Nemzeti Bank, de tudjuk-e, hogy miért?

Noha manapság természetesnek tűnik, hogy papírpénzekkel -, illetve gyakran azt helyettesítő eszközökkel - fizetünk, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank bocsátja ki, ez 1848-ban egyáltalán nem volt kézenfekvő. Sőt egyes szerzők szerint a forradalom kirobbanását részben előidéző gazdasági kérdések egyik fontos oka volt az, hogy nem volt magyar jegybank, és az ország nem rendelkezett önálló fizetőeszközzel sem.

Mint az Dr. Drábik János a Kossuth és a független magyar pénzrendszer című írásából kiderül, a magyar ipar fejlődését a magyar pénzügy rendezetlensége akadályozta a leginkább, Magyarországnak ugyanis ebben az időben nem volt saját pénzrendszere. A magyar ipar és kereskedelem csak a kiváltságos osztrák kereskedők utján - méregdrágán - juthatott pénzhez. De nemcsak ez akadályozta a fejlődést, hanem az is, hogy Ausztria rendszeresen visszaélt a papírpénzbe vetett bizalommal. A napóleoni háborúk kapcsán, a szükséges összegek előteremtésére, annyi papírpénzt nyomtattak, hogy 1811-ben és 1816-ban is le kellett értékelni őket, és a kétszeri leértékelés után 1/25 rész értékre süllyedtek. Magyarországnak jogilag semmi köze sem volt a papírpénzekhez, nem is volt beleszólása a pénz sorsába, ugyanakkor neki kellett viselnie elértéktelenedés következményeit, mivel mezőgazdasági terményeiért a magyar birtokos csak ezt kaphatta fizetségképpen.

Pénzügyi függés a Habsburgoktól

Magyarországon tehát a Habsburg Birodalom részeként a pénzügyi feladatokat az 1816-ban alapított Osztrák Nemzeti Bank (ONB) látta el, amely egyébként - ellentétben a jelenlegi helyzettel, egy magánbank volt. Az ONB a bankjegyek kibocsátásán komoly profitot ért el, cserében "elvileg" garantálta azok ezüstre válthatóságát. A gyakorlatban azonban, amikor ennek révén szerette volna a magyar kormány, és Kossuth Lajos megteremteni a hazai pénzrendszert, akkor az osztrák bankárok finoman szólva fügét mutattak.Jöjjön el a 2019-es év egyik legizgalmasabb KKV-eseményére! Több mint 50 előadó és panelbeszélgetés-résztvevő 5 szekcióban! Hogyan tudják kihasználni a magyar KKV-k a digitalizációban rejlő lehetőségeket, és miből tudják ezt finanszírozni? A geopolitikai kihívások, a Brexit és a kereskedelmi háború tükrében mi vár a magyar KKV-kra?
Néhány név az előadók közül: MAGYAR LEVENTE - Külgazdasági és Külügyminisztérium, miniszterhelyettes - JAKAB LÁSZLÓ - Innovációs és Technológiai Minisztérium, miniszteri főtanácsadó - FÁBIÁN GERGELY - Magyar Nemzeti Bank, igazgató - WOLF LÁSZLÓ - OTP Bank, vezérigazgató-helyettes - JELASITY RADOVAN - Erste Bank, vezérigazgató - BALOG ÁDÁM - MKB Bank, elnök-vezérigazgató - HEGEDÜS ÉVA - Gránit Bank, elnök-vezérigazgató - BÚZA ÉVA - Garantiqa, vezérigazgató - RASKÓ GYÖRGY - agrárközgazdász - SALGÓ ANDRÁS - BMW Group Magyarország - FERNBACH ZOLTÁN - Mercedes-Benz Hungária Kft., Hálózatfejlesztési és tréning igazgató - LAUFER TAMÁS - IVSZ, elnök
*/

A történelemkönyvekből ismerjük az Áprilisi törvényeket, amelyeket a király 1848. április 11-én szentesített. Ezek tartalmazzák azokat a jól ismert intézkedéseket, amelyek nálunk is véget vetettek a feudális berendezkedésnek, és letették a kapitalista berendezkedés alapjait. Ezekről valószínűleg mindenki hallott, hiszen többek között megszüntették az úrbériséget, a papi tizedet, az ősiséget és megteremtik a szabad ingatlanforgalmat, valamint a közteherviselést. A gazdasági függetlenségről azonban nem rendelkeztek az áprilisi törvények, így természetesen az önálló magyar pénzügyek tekintetében sem hoztak semmiféle intézkedést.

A kormányfő gróf Batthyányi Lajos és a pénzügyminiszter Kossuth Lajos azzal volt kénytelen szembesülni, hogy az üres államkassza, a pénzhiány megbénította az üzleti életet, az ONB pedig ellenségesen lépett fel, amelyet egyebek mellett az is jelzett, hogy a forradalom kitörése után a pesti kereskedők hiteleit azonnal lejárttá tette és nem volt hajlandó leszámítolni a váltókat.

Osztrák ezüstből magyar pénz?

Mint azt fent jeleztük az ONB a kibocsátott bankjegyek ezüstfedezetét szavatolta, ám amikor erre a gyakorlatban sor került volna, akkor a pesti kereskedőkkel szemben vonakodtak ezt megtenni. Ez pedig Kossuth pénzteremtési tervét is aláásta, az eredeti terv ugyanis arról szólt, hogy a lakosságot felkérik arra, hogy a nála lévő ONB-bankjegyeket váltsa át a magyar kormány által kibocsátott pénzjegyekre. Kossuth tervének második lépése az lett volna, hogy a beszolgáltatott ONB-bankjegyeket az ország központilag váltsa át ezüstre az ONB-nél. Így a magyar pénzjegyek mögé 100 százalékos ezüstfedezet került volna.

A Kossuth bankó 5 forintos címlete
A Kossuth bankó 5 forintos címlete

Ha csak a gazdasági okokat nézzük, az ONB viselkedése akkor is megmagyarázható, hiszen a források szerint évi 10 millió forint nagyságrendű kamatnyereséget eredményezett a pénzkibocsátás. Ezt a profitot, illetve a kibocsátást biztosító ezüstfedezetet pedig nem akarta feladni. Más kérdés, hogy az ONB, ha akarta volna, sem tudta volna átváltani a papírpénzeket ezüstre, mivel közel hétszer annyi bankjegy volt forgalomban, mint amennyi ezüsttartalékkal rendelkezett. Ha tehát a magyar igényeknek megfelelően a bankjegyeket ezüstre váltja az ONB, akkor a teljes tartalékállománya elveszhetett volna.

B-terv: a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank

Miután világossá vált Kossuth Lajosék számára, hogy az ezüst fedezet megteremtése a gyakorlatban aligha lesz kivitelezhető, mert az ONB-nél lévő nemesfém készlet elzárva marad Magyarországtól, más megoldást kellett keresni. A kormány pénzkibocsátási terveit nehezítette, hogy az állam kezdetben nem rendelkezett a pénznyomtatáshoz szükséges eszközökkel. Ezért Kossuth kénytelen volt egy már meglévő magyarországi bankot, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot felkérni az önálló pénz megteremtésére.

Június 17-én a pénzügyminiszter 18 pontos megállapodást kötött a pesti kereskedelmi bankkal. Ennek az a lényege, hogy 5 millió forintnyi valóságos arany és ezüst ellenében a bank kibocsáthat 12,5 millió forintnyi bankjegyet. Ha kevesebb a nemesfém-fedezet, akkor arányosan kevesebb papírbankjegy kerülhet forgalomba. A bankjegyeket azonban az állam állítja elő, ő ellenőrzi és védi a hamisítás ellen. A visszaérkező bankjegy újra nem forgalmazható, azt meg kell semmisíteni. A nemesfém alap csak bankjegy beváltására használható. A kibocsátandó pénzből 5 milliót az állam használ fel, 4 milliót hitelez a lakosság számára a közpénztárakon keresztül, 2,5 millió összegben kamatozó hitelt nyújt az ipar és a kereskedelem számára, 1 milliót - kamatmentes kölcsönként - a bank használhat költségei és munkadíja fejében. A részvénytársaságként működő kereskedelmi bank élére négy új igazgatót nevez ki az állam, a bank kormányzója pedig csak pénzügyminiszteri jóváhagyással töltheti be tisztségét.

Az első önálló magyar papírpénzt Tyroler József rézmetsző tervezte, a hivatalosan forintnak nevezett fizetőeszközt a nép Kossuth-bankónak nevezte el, mert minden címleten szerepelt Kossuth Lajos aláírása. Az első kibocsátott címlet, a kétforintos Kossuth 1848. augusztus 5-én kelt hirdetménye után került forgalomba. A színe miatt "vöröshasúnak" nevezett bankón Völgyi Ferenc kincstári főpénztárnok és Rögler János bankfőpénztárnok aláírása is szerepelt, dátumot viszont nem nyomtattak rá. A szintén augusztusban kibocsátott egyforintos csak októberben került forgalomba.

Az első bankjegyeknek még biztos fedezetük volt: mivel csak 1,8 millió forint értékű ezüstpénzt sikerült előteremteni, a bank a szerződésben meghatározott 1:2,5-ös arányban mintegy 4,4 millió forint értékű bankjegyet bocsátott ki.

Beindult a bankóprés

1848 nyarán világossá vált, hogy a forradalom vívmányait nem lehet békés úton megtartani, a bécsi udvar vissza kívánja állítani teljhatalmát Magyarországon és az országot katonai támadás fenyegeti. Az állami költségvetés terhei azonban a honvédsereg felállításával, majd a szabadságharc kitörésével megnőttek, ezért a törvényhozás engedélyt adott a fedezet nélküli, magasabb címletű papírpénz kibocsátására, de ezek alapját már 61 millió forintnyi állami hitel fedezte. Szeptembertől Duschek Ferenc pénzügyi államtitkár (később pénzügyminiszter) irányításával megkezdték az ötforintos, majd novemberben a honvédség költségeinek finanszírozására szánt százforintos bankók tömeges nyomtatását, a tízforintos pénzjegy 1849 márciusában került forgalomba.

1848 végén a kormány Windisch-Grätz közeledő csapatai elől Debrecenbe menekült, de a nemesfémkészlet a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban maradt, és az osztrákok nyomban le is foglalták. Windisch-Grätz az öt- és százforintos Kossuth-bankókat érvénytelennek nyilvánította, az egy- és kétforintosok osztrák bankjegyekre történő átváltására nyolcnapos határidőt szabott ki. Amikor a tavaszi hadjárat során a honvédsereg Pest-Buda felé közeledett, a visszavonuló császáriak a nemesfémkészletet magukkal vitték.

Az immár teljesen fedezetlen Kossuth-bankó nem értéktelenedett el azonnal, a bankóprés a szabadságharc végéig működött Debrecenben, Szegeden, majd Erdélyben, Aradon és Lugoson. A kisebb címletek, vagyis a váltópénz hiánya miatt vidéken több helyen szükségpénzeket használtak, a magát sokáig tartó komáromi erődítményben még a világosi fegyverletétel után is nyomtak ki bankót. Előfordult, hogy a papírpénzt felszabdalták, hogy darabjait váltópénzként használják, ami a korban bevett szokásnak számított. A szabadságharc végén ötmillió forint értékben ezerforintos bankók is készültek, de ezek már nem kerültek forgalomba: az 1849. augusztus 9-i vesztes temesvári csata után elfogott Duschek Ferencnél megtalálták és azonnal megsemmisítették őket.

A szabadságharc leverése után a Kossuth-bankókat a megszálló osztrák hadsereg parancsnokai több helyen nyilvánosan elégették, birtoklásukért börtön járt. Kossuth amerikai emigrációja alatt 1852-ben Philadelphiában nyomtatott ki bankókat, amelyek az általa tervezett szabadságharc győzelme esetén szolgáltak volna fizetőeszközként. A róla elnevezett papírpénz a függetlenség szimbóluma lett, eszmei értékét soha nem veszítette el.

Források:
Dr. Drábik János - Kossuth és a független magyar pénzrendszer
1848 szabadságharc - Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Százhetven éve bocsátották ki a Kossuth-bankót (MTI összállítás)
Így teremtettek pénzt a semmiből Kossuthék 1848-49-ben - Szabó Gergely írása a Mandíneren
Kossuth-bankó Wikipédia szócikk
Kezdeti pénzkibocsátások - https://papirpenz.hu/kezdet
Az első Kossuth-bankók forgalomba bocsátása - Tarján M. Tamás írása a Rubiconban

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!