8p

A héten folytatódott a CEU-n Ungváry Krisztián tizenkét alkalmas előadássorozata a 19-20. századi magyar történelem vitatott kérdéseiről. Ez alkalommal a dualizmus kora került a terítékre. 

Kiegyezés és értelmezései címmel meghirdetett előadás keretében Ungváry elsősorban azt kívánta tisztázni, hogy miért is él a hazai történelmi köztudatban egy ennyire ellentmondásos kép az Osztrák-Magyar Monarchia évtizedeiről, melyben egyként fér meg az aranykor képzete és a korszakot egyöntetűen megtagadó nézetek sokasága. Hogy a tézis, antitézis és szintézis dialektikus hármasa miért is nem valósulhat meg ennek a fél évszázados korszaknak az értékelésekor, és hogy hol lehet keresni ennek az örökös egymásnak feszülésnek a társadalmi és emlékezetpolitikai gyökereit. 

A történész ennek megfejtéséhez végigvezetett minket az 1867-től napjainkig tartó több mint másfél évszázadon, sorra véve a legfőbb történelmi csomópontokat, mikor, kik, és hogyan értelmezték, vagy éppen értékelték újra, esetenként félre a kiegyezés aktusát és azt a korszakot, melyet ez a közjogi berendezkedés alapjaiban határozott meg. Ungváry ugyanakkor annak is próbált utánajárni, hogy mi lehet az oka, hogy a kortárs valóság ennyire maga felé hajlítja a régi időket. Mert, ahogy az az első, bevezető előadás alkalmával elhangzott, a múlt mindig a mának szól; ezt a kijelentést talán megkockáztathatjuk a kiegyezéssel kapcsolatban is. 

Indulásként Ungváry az etnikai szempont behozatalát ajánlotta, hiszen – mint mondta – a monarchia létét és működését alapjaiban határozta meg, hogy a kiegyezés nem nemzetek (jelesül a magyar és az osztrák) között köttetett, a szerződést aláíró két fél csupán a magyar és a Habsburg uralkodó osztály volt, egyértelmű számszerű kisebbségben a birodalmat alkotó többi néphez képest.

Ungváry Krisztián arra kereste a választ, hogy a kiegyezés majdnem egyértelmű elítélése miféle társadalmi igényből fakad? Fotó: Facebook/Ungváry Krisztián
Ungváry Krisztián arra kereste a választ, hogy a kiegyezés majdnem egyértelmű elítélése miféle társadalmi igényből fakad? Fotó: Facebook/Ungváry Krisztián

Talán ezért sem véletlen, ahogy Ungváry fogalmazott, hogy ez az „asszimetria alaposan zötyögőssé tette” a rendszert, és a benne élők már a kezdetektől elutasították azt. A kiegyezés megalkotói pedig sejtették, hogy a választók voksaikkal nem is fogják mindezt legitimálni, ezért a választási rendszert úgy alakították, hogy az ne menjen szembe az örök időkre szóló közjogi konstrukcióval. 

A képlet talán ma is ismerős, a választási manipulációk gazdag tárháza: nyílt szavazás, megvesztegetés minden mennyiségben, de ami valóban biztosította a Szabadelvű Párt örökös győzelmét, az a vagyoni cenzus szintjének magasan tartása volt, ezzel ugyanis könnyűszerrel el lehetett érni, hogy a szegényebb nemzetiségi vidékek – ahonnan a mandátumok zöme jött – mindig kormánypárti politikust küldjenek a parlamentbe. (Ehhez ugyanakkor hozzájárult az is, hogy a román és szerb választók, a szlovákok talán kisebb arányban, de egyre nagyobb számban egyszerűen bojkottálták a magyar választásokat.) 

A Tisza-féle mameluk rendszer pedig mindezt betetőzte, és valamilyen formában ez köszön vissza napjainkban is; aki képviselőként bekerült a parlamentbe, arra nem lehet „önálló szellemi identitásként” tekinteni – fogalmazott enyhe malíciával Ungváry. 

Az értelmezések kavalkádja azonban csak ezután következett. Az egymást követő rendszerváltások által felszínre dobott új politikusi garnitúrák mindegyike szükségét érezte, hogy meghatározza a viszonyát a dualizmus éveihez, támogatólag, vagy elítélően, esetenként ahogy az aktuális érdeke kívánta.

A Tanácsköztársaság az egészet elintézte azzal, hogy a monarchia a „népek börtöne” volt, komolyabb szellemi erőfeszítést kívánt a kor a Horthy-rendszer képviselőitől, ha tőlük arra akart választ kapni, vajon számukra mennyire „vonatkozási pont” a monarchia és mennyire elutasítandó örökség. 

Általánosságban elmondható – fogalmazott Ungváry –, hogy a Horthy-rendszer viszonya a kiegyezéshez egyáltalán nem volt felhőtlen. Az 1920 utáni kurzus szemében a kiegyezés a szabadelvűség (értsd a liberalizmus) produktuma volt, márpedig 1918 után ez az eszmerendszer elvesztette vonzerejét, Szabó Dezső egyenesen a „legfertelmesebb történelmi hullaként” jellemezte. Márpedig, ha a monarchia ezt jelentette, ehhez nem lehet visszanyúlni.

Persze különféle mértékben utasították el, vagy viszonyultak enyhe apológiával a ’18 előtti évekhez a rendszer szereplői. 

A legitimisták, akik a kor politikai „törpe minoritásai” voltak, a kiegyezést egy alapjaiban jó konstrukciónak tartották, és az volt a véleményük, hogy 1920 után is a Habsburgokkal kellene folytatni, valamiképp’. A korabeli állampárt, a NEP képviselői úgynevezett szabad királyválasztók voltak, szemükben a kiegyezés rossz volt, álláspontjuk szerint a magyaroknak „több járt volna” a múltban. Az SZDP egyszerűen túlhaladottnak, a fajvédők – antiliberális nézeteik miatt – elvetendőnek tartották a kiegyezés egész rendszerét. Szekfű Gyula pedig, aki a Száműzött Rákóczi című könyve megírásakor még azt a vádat is a fejére vonta, hogy Habsburg-zsoldban áll, 1920 sokkja után már egyfajta mesterműnek tartotta a kiegyezést, amit viszont a végrehajtás során tönkretettek, a következő politikai generációk „felhigítottak”. ( Erről szól a kor bestsellere, Szekfű hat kiadást megért Három nemzedéke.) A népiek közül Bibó István az Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem című esszéjében értékelte a kiegyezés időszakát, igaz, már jóval később, 1947-ben, ítéletében pedig erősen közrejátszott, hogy akkor még bizonyos fokú illúziókat táplált az éppen kialakuló népi demokratikus berendezkedéssel szemben. (Szerinte a kiegyezés kölcsönös hazugságokon alapult, ami hiszterizálta a benne résztvevőket, a „hamis realistákat” és a „túlfeszített lényeglátókat”, ami a rendszert szétfeszítette.) 

Ungváry szerint Bibó helyzetértékelése kapcsán is érdemes megjegyezni, hogy milyen fontos a kellő perspektíva a történelmi értékítéletek kialakításánál, mert mint mondja, Bibó a hetvenes években már minden bizonnyal másként viszonyult volna, talán több megengedéssel, a ’67 utáni eseményekhez. 

A Horthy-korszak egyik kakukktojásának tekinthetjük Gratz Gusztáv történészt, aki 1943-ban azt írta, hogy a kiegyezés gazdasági tekintetben jó volt, ugyanis a monarchia minden egyes népét „komplementer” előnyökhöz juttatta; megelőlegezve bizonyos értelemben az EU későbbi céljait. 

1945 egy újabb radikális váltást jelentett a kiegyezés értelmezésében. 

Az Andics Erzsébet-Mód Aladár páros által vitt hivatalos történetírói vonal értelmezésében a dualizmus nem volt más, mint egyfajta gyarmati rendszer, melyben értelemszerűen az összes magyar szabadságküzdelem (Dózsa, Rákóczi, Kossuth, stb.) irreális módon felértékelődött. Ez az egyoldalú múltértelmezés viszont annyira a történelmi tények tagadására épült, hogy Ungváry megfogalmazása szerint „egy hét alatt” (értsd 1956-ban) elenyészett.

Érdekes módon a Kádár által a hatvanas évek elejétől kezdve szorgalmazott felemás kiegyezés a társadalommal újból felértékelte az 1867-es konstrukciót.

Hanák Péter 1967-ben már arról értekezett, hogy a kiegyezés egy „reális alternatíva” volt a korban, a Berend T. Iván és Ránki György szerzőpáros pedig ugyanebben az időben a monarchia gazdaságtörténetével foglalkozva észrevette, hogy a korabeli gazdasági fejlődés úgynevezett „komparatív előnyökkel” járt Magyarországra nézve. Ez azért is volt érdekes megállapítás, mivel a KGST ebben az időszakban a gazdasági szervezet által a tagországoknak nyújtott „komparatív előnyöket” hangsúlyozta…

Szűcs Jenő 1983-ban megjelent Vázlat Európa három történeti régiójáról című esszéje szintén egyfajta történelmi párhuzam megrajzolására csábította a kortársakat: Szűcs Közép-Európa koncepciója, mint a dualista monarchia egyfajta letéteményese. 

A rendszerváltás, de különösen a 2010 utáni évek egy újabb szintet jelentenek a kiegyezés értelmezési keretében. 

A „centrális erőtér” koncepciója az illiberalizmust történelmi kontextusba helyezve visszanyúlt azokhoz a szellemi elődökhöz, melyek az 1918-ig egységben kezelt nemzeti és liberális eszmerendszereket sikeresen szétválasztották. A szélsőjobb Bécs és Brüsszel párhuzammal operál, és a Habsburgok betelepítési politikáját és a „migráns” problematikát helyezi egy platformra.

Ungváry előadása végén igazán arra kereste a választ, hogy a kiegyezéssel kapcsolatos negatív társadalmi attitűdök, ez a majdnem egyértelmű elítélése a dualista monarchiának miféle társadalmi igényből fakad? 

A választ talán egy 2008-as, tehát még jóval a NER előtt készült felmérés adhatja meg, amely a magyar és a többi kelet-európai társadalmat abból a szempontból vizsgálta, hogy azok mennyire tekinthetőek nyitottnak/zártnak.

Az eredmény eléggé lesújtó volt, amennyiben a magyar válaszokból az derült ki, társadalmunk sokkal közelebb áll az ortodox kultúrkörhöz tartozó országok társadalmához, azok egyértelműen zárt, antimodern beállítódásához, semmint akár Csehországhoz vagy Lengyelországhoz…

Az előadássorozatról készült további cikkeink:

Ungváry Krisztián: a NER-ben is vannak nyomai a turáni eszmerendszernek

A rendszerváltás után komoly erőre kapott az úgynevezett Trianon-biznisz - mutatott rá Ungváry Krisztián

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!